TH SERVICE AND WARRANTY

บริการและการรับประกัน

service warranty banner

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ American Tourister จะได้รับการประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากข้อบกพร่องในการผลิต รวมถึงวัสดุและฝีมือการผลิตตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในการรับประกัน ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับประกันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากสิทธิ์ เงื่อนไข การรับประกันและการเยียวยาอื่นๆ ที่มีให้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าหรือบริการภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค สินค้าของเรามาพร้อมกับการรับประกันที่ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย คุณมีสิทธิ์ได้รับการเปลี่ยนหรือคืนเงินสำหรับสินค้าที่มีความเสียหายหนัก (ตามที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ American Tourister กำหนด) และค่าชดเชยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายอื่นๆ ที่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล คุณมีสิทธิได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้า หากสินค้าไม่มีคุณภาพที่ยอมรับได้ และความเสียหายไม่เทียบเท่ากับมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงของสินค้านั้น

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินของคุณไว้เป็นหลักฐานการซื้อเพื่อใช้เป็นการยืนยันการรับประกันผลิตภัณฑ์นี้

ผลิตภัณฑ์ American Tourister ได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์การเดินทางที่คุณไว้วางใจได้มาตรฐาน ดังนั้นหากเกิดปัญหาขึ้นกับผลิตภัณฑ์ American Tourister (“ผลิตภัณฑ์”) และปัญหาเกิดจากข้อบกพร่องในการผลิตในด้านวัสดุและฝีมือการผลิต American Tourister จะใช้ดุลยพินิจในการแก้ไขหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทดแทนตามเงื่อนไขการรับประกัน และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว คุณควรค้นหาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตก่อน คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ

โปรดทราบว่าคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการนำผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายในการบรรจุภัณฑ์ การจัดส่ง และภาษีที่เกี่ยวข้อง

ทดสอบคุณภาพ

article quality testing

ทดสอบคุณภาพ

เราดำเนินการทดสอบที่จำลองการเดินทางจริง

ทุกการเดินทางในทุกวัน คุณอาจไม่ได้คิดอะไรเลย แต่ผลิตภัณฑ์ American Tourister แต่ละชิ้นผ่านการควบคุมและการทดสอบที่เข้มงวดที่สุดก่อนที่จะออกสู่ตลาด

ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

ค้นหาศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ American Tourister

American Tourists มีศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตอยู่ทั่วประเทศไทยและทั่วโลก เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการดูแลทุกที่ที่คุณเดินทาง

THAILAND SERVICE CENTRES
GLOBAL SERVICE CENTRES
article service centres

เงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกันที่ระบุไว้ในที่นี้มีผลเฉพาะกับผู้ซื้อหรือผู้รับของขวัญคนแรกของผลิตภัณฑ์เท่านั้น

 • ระยะเวลาของการรับประกันระบุไว้ในบัตรรับประกันที่อยู่กับผลิตภัณฑ์และ/หรือในรายการคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของเรา
 • การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องในการผลิตและไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี (เช่น การขนส่งสิ่งของที่ผิดปกติ) การละเลย อุบัติเหตุ การเสียดสี การสัมผัสกับอุณหภูมิที่รุนแรง ตัวทำละลาย กรด น้ำ การสึกหรอตามปกติ หรือความเสียหายจากการขนส่ง (โดยสายการบิน เป็นต้น)
 • American Tourister กำหนดให้คุณใช้เฉพาะศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ American Tourister (“ศูนย์บริการ”) สำหรับการซ่อมตามการรับประกันเท่านั้น
 • การรับประกันนี้มีผลทั่วโลก คุณอาจนำผลิตภัณฑ์ของคุณเข้ารับการซ่อมแซมที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่ใดก็ได้ในโลก หากต้องการค้นหาศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตทั่วโลก  คลิกที่นี่
 • การซ่อมแซมโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจะทำให้การรับประกันนี้เป็นโมฆะ
 • คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการนำผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าขนส่ง และภาษีที่เกี่ยวข้อง
 • สำหรับบริการรับประกันที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องมีใบรับรองการรับประกันที่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือใบเสร็จรับเงินที่ซื้อ
 • ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจะพิจารณาว่าปัญหาครอบคลุมอยู่ในการรับประกันของ American Tourister หรือไม่ หากการรับประกันมีผล คุณจะได้รับแจ้งว่าสินค้าจะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่หรือไม่ การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนดังกล่าวจะเป็นค่าใช้จ่ายของ American Tourister
 • หากสินค้าถูกเปลี่ยนและสินค้าไม่มีจำหน่ายแล้ว American Tourister จะทดแทนผลิตภัณฑ์ American Tourister ที่เทียบเท่า
 • การรับประกันที่ให้ไว้ในที่นี้จำกัดอยู่ที่มูลค่าของผลิตภัณฑ์
 • ข้อมูลจำเพาะด้านการผลิตอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 • หากผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันตามที่กำหนดโดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต การซ่อมแซมใดๆ ที่ตกลงกันไว้หรือค่าขนส่งที่เกี่ยวข้องจะเป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าของ
 • การล็อคผลิตภัณฑ์มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจเท่านั้น และไม่สามารถป้องกันการโจรกรรมผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของภายในผลิตภัณฑ์ การแตกหัก หรือการเปิดตรวจโดยเจ้าหน้าที่สายการบินหรือสนามบินหรือหน่วยงานของรัฐได้
 • ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณทันทีหลังจากมีการจัดการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณ หากเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง ให้ยื่นคำร้องต่อบริษัทขนส่ง (ซึ่งรับประกันความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ของคุณ) ณ สถานที่ที่เดินทางมาถึง หากเป็นไปได้ ก่อนผ่านด่านศุลกากร
 • สำหรับกระเป๋าเดินทางที่ซื้อระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2565 จะถูกนำไปใช้กับ (Extended +1 Year Global Warranty)

ข้อยกเว้นไม่รับประกัน

 • ความเสียหายต่อสินค้าที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธีหรือจากการกระทำของผู้อื่น
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญและเป็นผลสืบเนื่องจะได้รับการปฏิเสธโดยชัดแจ้ง
 • ค่าแรงและค่าเสียหายอันเนื่องมาจากงานที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจาศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจะไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกันนี้
 • ในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ การรับประกันโดยนัยจะไม่รวมอยู่ในการรับประกันนี้

การรับประกันนี้มีขึ้นเพื่อให้สิทธิ์ทางกฎหมายเฉพาะแก่คุณ นอกเหนือจากสิทธิ์ที่อธิบายไว้ในที่นี้ คุณอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐหรือแต่ละประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการยกเว้นหรือการใช้การรับประกันโดยนัย โดยบังเอิญ และเป็นผลสืบเนื่อง